18 februari 2021

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam februari 2021

Het is winter, de natuur is stil en ingekeerd. De sneeuw versterkt de stilte in de stad. Een tijd van rust, van langzaam groeiende kiemkracht. De vastentijd is aanstaande - voor velen een periode van soberheid en inkeer – wég uit de waan van de dag.

Maar: de sneeuw jaagt en we zitten nu al bijna een jaar in beperking. Een opgelegde verstilling drukt mensen plat, brengt eenzaamheid en vertwijfeling. En het is niet alleen stil. Er is een veelheid aan stemmen en meningen. We worden soms overspoeld door het nieuws van de dag, door cijfers, statistieken die ons angst aanjagen en voor dilemma’s
plaatsen.
In onze geloofsgemeenschappen zoeken we samen waar we staan te midden van dit alles. Voeden we ons met de inspiratie en hoop van Gods woord. Zoeken we Gods Koninkrijk van recht en vrede, houden we de lofzang gaande.
In deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging om via internet de coronaviering bij te wonen die de Raad van Kerken Amsterdam op 28 maart uitzendt vanuit de St. Nicolaasbasiliek.
Een tweede uitnodiging betreft het appel om aan te sluiten bij het Klimaatweekend op 14 maart.
Verder vindt u de link naar het RvKA-beleidsplan voor de komende periode 2021/22 en een korte samenvatting van de voornemens daarin, naast een bericht over wisselingen in het DB. Ook enkele andere activiteiten van de RvKA die binnenkort plaats zullen vinden worden genoemd en we attenderen u op nieuws uit de Raad van Kerken in Nederland.
Ik wens u allen een goede tijd op weg naar Pasen
Namens het DB,
Anna Verbeek, voorzitter


1. Oecumenische coronaherdenking 28 maart 19.00 uur
Bijna een jaar hebben we nu te maken met een pandemie ons langzamerhand allemaal raakt, en ook alle generaties. We worden pijnlijk geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons leven. Maar wij ervaren ook de waarde, de kracht en de noodzaak van sociale  contacten en solidariteit, van ontmoetingen, gebeurtenissen en verhalen die hoop kunnen
geven en levensmoed.
De Raad van Kerken Amsterdam wil in een oecumenische viering ervaringen van kwetsbaarheid en van kracht, van angst en van hoop een stem geven. De stemmen van mensen in uiteenlopende levenssituaties, van jong tot oud. Wat heeft hen benauwd? Wat zijn hun angsten? Wat en wie geven hen moed en hoop en levenskracht? We leggen aan God voor wat ons hoog zit en putten hoop uit Bijbelteksten.
Iedereen die dat wil kan bijdragen aan het gedachtenismoment, met een naam, of een persoonlijke ervaring. Die kunt u sturen naar coronaviering.raadvankerken@gmail.com
We verzamelen ze, verwoorden ze en steken een kaars aan.


2
Raad van Kerken Amsterdam Nieuwsbrief Februari 2021
Op zondag 28 maart is er om 19.00 uur is er een oecumenische viering in de St. Nicolaasbasiliek. Het zal gaan om een livestream, te volgen via de website van de St. Nicolaasbasiliek: www.nicolaas-parochie.nl
Liturg is Marinus de Jong (Oosterparkkerk, VGK), een overdenking wordt uitgesproken door Bianca Groen-Gallant (ELGA).
Van harte welkom deze viering te volgen!


2. Anna Verbeek nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam
In de online gehouden Algemene Vergadering van 21 januari heeft Henk Meulink het voorzitterschap van de Raad van Kerken Amsterdam overgedragen aan Anna Verbeek.
Hij deed dat door haar symbolisch de kaars van de oecumene door te geven (zoals hij ook al had gedaan t.b.v. een foto bij een interview in Kerk in Mokum, het kerkblad van de Protestantse Kerk Amsterdam)
Anna is lid van de Keizersgrachtkerk, een gemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij heeft een grote bestuurlijke ervaring in de kerk, o.a. als lid van de diaconie van de Keizersgrachtkerkgemeente, van
het stedelijk bestuur van de PKA en als lid van de Grote en Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Binnen de Raad kennen we haar als lid van het Dagelijks Bestuur van de
Taakgroep Vluchtelingen, waarin ze o.a. een belangrijke bijdrage gaf aan de
Nieuwsbrief die de Taakgroep regelmatig publiceert. De laatste jaren
functioneerde ze ook als tweede vertegenwoordiger van de PKA in de
Raad. Het afgelopen jaar heeft Anna al meegedraaid in het Dagelijks Bestuur,
waarvan ze in september 2019 lid werd.
Niet alleen Henk Meulink is teruggetreden uit het DB. Dat geldt ook voor Victor Lagodin
en Maarten Lubbers, die na vier jaar lid van het DB te zijn geweest eveneens afscheid namen. Victor blijft wel lid van de AV als vertegenwoordiger van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Eerder moest Irini Sorial zich om persoonlijke redenen terugtrekken uit het DB. Dat bestaat nu uit drie leden (zie: https://rvkamsterdam.nl/over-ons/samenstelling-takenen-functies-van-het-dagelijks-bestuur/ ). Er is goede hoop dat binnenkort een vierde DBlid kan worden voorgedragen. Naar verdere versterking wordt gezocht – zie
https://rvkamsterdam.nl/2021/01/12/raad-van-kerken-amsterdam-zoekt-een medewerker-communicatie/
Henk Meulink was ruim zes jaar voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam. Als een van zijn laatste daden als voorzitter schreef hij een Voortgangsrapportage van de RvKA voor de jaren 2019 en 2020. Deze geeft een goed beeld van hoe de RvKA in de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd, welke verbindende activiteiten hij organiseerde en hoe hij namens de kerken functioneerde in het publieke domein. Zie: https://rvkamsterdam.nl/voortgangsrapportage-raad-van-kerken-amsterdam-2019-en2020/
We zijn de aftredende DB-leden zeer erkentelijk voor het werk dat zij de afgelopen jaren hebben verzet voor de Raad van Kerken Amsterdam. In het bijzonder natuurlijk Henk Meulink die zes jaar lang met veel toewijding en energie de RvKA nieuw leven heeft ingeblazen.
Als het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen zal er nog gelegenheid komen om persoonlijk afscheid te nemen van de nu teruggetreden DB-leden.

3. Een nieuw Beleidsplan voor de Raad van Kerken Amsterdam
De Algemene Vergadering van de Raad van Amsterdam (RvKA) heeft op 21 januari een nieuw Beleidsplan voor 2021 en 2022 vastgesteld. Het motto luidt: “Als kerken samen present in Amsterdam”.
Dit Beleidsplan bouwt voort op de ontwikkeling die de RvKA de laatste jaren heeft doorgemaakt. Het beschrijft aan de ene kant hoe de RvKA de verbinding legt tussen de 22 lidkerken (met 100 geloofsgemeenschappen in de stad). Daarnaast geeft het Beleidsplan aan hoe de RvKA nog meer dan voorheen namens en met de kerken wil bijdragen aan de Amsterdamse samenleving.
Een aantal nieuwe elementen in het Beleidsplan zijn:
• Versterking van het contact tussen gemeente Amsterdam en de Raad van Kerken Amsterdam en de andere koepels van christelijke geloofsgemeenschappen
• nadere kennismaking met migranten- en internationale kerken
• voorgangers van de aangesloten kerken ontmoeten elkaar jaarlijks en delen ervaringen over wat het is als kerk zichtbaar present te zijn in Amsterdam
• een grotere betrokkenheid van de AV bij de Taakgroep Vluchtelingen en het
Drugspastoraat.
Zie voor het gehele Beleidsplan: https://rvkamsterdam.nl/beleidsplan-raad-van-kerkenamsterdam-2021-2022/.
De ontwikkeling van de coronacrisis zal zeker de uitvoering van het nieuwe Beleidsplan beïnvloeden. Eerder stimuleerde deze al tot de organisatie van een Webinar over Amsterdam in coronatijd en tot een digitale vorm van het eerder zo succesvolle Korenfestival van de Raad, die binnenkort online zal komen.


4. Klimaatweekend 12-14 maart 2021
Misschien herinnert u het zich nog: de beelden van duizenden mensen die op 10 maart, twee jaar geleden, in de stromende regen aandacht vroegen voor de klimaatveranderingen op onze aarde. We hebben toen onze bezorgdheid laten zien met meer dan 40.000 mensen. Daaraan ging een indrukwekkende viering in de Dominicuskerk vooraf, met sprekers als bisschop Jan Hendriks, Jan Wolsheimer (Missie Nederland), René de Reuver (scriba PKN) en Eva Martens (pastor Dominicuskerk). De klimaatdemonstratie werd besloten met een moedgevende viering in de Noorderkerk.
Inmiddels worden de gevolgen van de klimaatcrisis steeds heftiger gevoeld.
In ons land door oplopende temperaturen, droogte en afnemende biodiversiteit, maar in andere gebieden op aarde (zoals in delen van Azië, Afrika en in het Amazonegebied) is het leven voor mensen al bijna onmogelijk. Het jaar 2020 was het warmste jaar aller
tijden met de meeste stormen en orkanen ooit!
In ons christelijk geloof (maar ook in andere religies) wordt het beschermen van de aarde als een grote religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat de aarde ons door God in bruikleen is gegeven en dat wij deze in goede staat weer moeten overdragen aan toekomstige generaties. Wij erkennen ook dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Dat wij een eenheid vormen met
mensen elders, maar ook met de dieren-en plantenwereld.
Daarom nodigen de organisaties die onder deze oproep staan alle christenen in Nederland, wel of niet verbonden aan een kerk of geloofsgemeenschap, uit om mee te doen aan het komende Klimaatweekend van 11 t/m 14 maart, vlak voor de verkiezingen van 17 maart.
Inzet van dit ‘Klimaatweekend’ zal zijn om ons te laten kiezen voor het behoud van de aarde in alles wat we doen en laten en ons rekenschap te geven hoe wij het leven op aarde het beste kunnen bevorderen en afbraak tegengaan. Daarnaast willen we de overheid, de politieke partijen en de Nederlandse bevolking, laten weten dat grote vervuilende bedrijven zich aan het klimaatakkoord van Parijs moeten gaan houden. En dat de overheid hierin een controlerende taak heeft. Een visie die gedeeld wordt door
91% van de Nederlanders.
Dit weekend zou een duidelijk signaal moeten zijn richting de politieke partijen: ‘Maak van het klimaat topprioriteit tijdens de formatie, maak werk van de toekomst van de aarde.’ Doet u ook mee?
U kunt het meeste van alle activiteiten geheel vanuit uw eigen huis meebeleven: een online Klimaat-kerkdienst, klokken worden geluid en vanaf balkons van onze huizen zal tussen 14.00-15.00 uur muziek worden gemaakt. Ook kunt u deelnemen aan een online gebed.
Met dit klimaatweekend sluiten we ons aan bij het ‘Global alarm’, de oproep van gelovigen wereldwijd!


Klimaat & Geloofgroep,
GroeneKerken, Groene moslims, NieuwWij, Kerken PKN Amsterdam, Dominicuskerk, A Rocha, Micha Nederland, Laudato si’-werkgroep Nederland, Netwerk Katholieke vrouwen
Informatie:
Christien Visch, tel. 06-44214567
Elske Scholte, tel. 06-53338586


5. Gesprek met college van B&W
Het afgelopen jaar werd de Raad van Kerken Amsterdam tot twee keer toe benaderd door de overheid.
Vanuit het college van B&W van Amsterdam werden we betrokken bij de
beleidsontwikkelingen bij de gemeente om te gaan voorzien in eeuwigdurende grafrust.
Burgemeester Femke Halsema deed, als voorzitter van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland, in oktober een oproep aan gebedshuizen in verband met de coronamaatregelen.
Het Dagelijks Bestuur heeft berichten daarover doorgestuurd aan de lidkerken.
Het DB heeft deze toenadering aangegrepen om te pleiten voor een beter, structureel overleg tussen RvKA en het college van B&W. Daarover is gesproken met verschillende ambtenaren, waarna de RvKA op 8 december een brief met een concreet voorstel stuurde aan burgemeester Halsema en wethouder Groot Wassink (met o.a. diversiteit in zijn portefeuille). Deze brief werd mede ondertekend door Rosaliene Israël, scriba van de PKA (omdat zij na de brief uit de Veiligheidsregio in oktober had gesproken met
burgemeester Halsema). Op de brief is een uitnodiging gevolgd voor een gesprek met de burgemeester op 3 maart a.s. Op ons voorstel heeft de gemeente ook vertegenwoordigers uitgenodigd van andere koepels van christelijke geloofsgemeenschappen uitgenodigd. De RvKA zal het
gesprek ingaan met een delegatie die bestaat uit Anna Verbeek en Henk Spoelstra (DB),Rob Polet (diaken van de Nicolaasparochie), Rosaliene Israël (scriba PKA) en Victor Lagodin (bestuurslid Russisch Orthodoxe kerk).

6. Binnenkort te verwachten
In september kon een door ons gepland 3e korenfestival door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. In plaats daarvan hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan de digitaal korenfestival. Koren uit onze geloofsgemeenschappen hebben ons op ons verzoek een opname van hun koor toegezonden. Bij een aantal andere koren hebben we zelf een opname laten maken. Deze bijdragen uit 11 van onze geloofsgemeenschappen
zijn samengevoegd in een film die ongeveer een uur duurt en die we “Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam” noemen. Het geheel geeft een prachtig beeld van de verscheidenheid van de wijze waarop in onze kerken zingend uiting wordt gegeven aan het geloof dat we delen. De productie is in een afrondende fase. Binnenkort zal de film op You Tube geplaatst worden en daar te zien en te horen zijn. Van de
publicatie maken we een online-ontmoeting. Binnenkort volgt nader bericht.
De afgelopen jaren is gewerkt aan een “Gids Christelijke Gemeenschappen Amsterdam e.o.” . De productie stond onder leiding van een Stuurgroep, waarin naast de Raad van Kerken Amsterdam ook een aantal andere koepels van kerken vertegenwoordigd zijn, onder welke de Amsterdam Council of Christian Leaders en SKIN-Nederland, de
organisatie van internationale en migrantenkerken. Daarnaast de faculteit Religie en Theologie van de VU. Er is gewerkt aan een digitale gids. Deze wordt als een apart onderdeel ondergebracht op de website “Kerk op de Kaart”. Alle christelijke gemeenschappen zijn benaderd om via een vragenlijst informatie aan te reiken.
Deze is verwerkt. Van christelijke gemeenschappen die dat niet gedaan hebben zullen een aantal basisgegevens ook worden opgenomen. Het werk aan deze digitale Gids zal binnenkort afgerond worden. De verwachting is dat de Gids eind maart online komt. Ook dat zal met een online-evenement gepaard gaan.


7. Nieuws uit de Raad van Kerken in Nederland
Op de website van de Raad van Kerken in Nederland https://www.raadvankerken.nl/ vindt u diverse actuele berichten. De werkgroep Vluchtelingen van de RvK in Nederland organiseert
op 6 maart een online bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Het thema: Houd moed, sta op, Hij roept u.. Bijzondere aandacht is er voor ongedocumenteerden. Ook wordt afscheid genomen van Jan van der Kolk als voorzitter van de werkgroep
Vluchtelingen; Ineke Bakker is de nieuwe voorzitter.

In de Nieuwsbrief van december 2020 licht de Raad toe waarom hij recent twee documenten mede-ondertekende, die oproepen tot een
duurzamere en rechtvaardiger economie en samenleving. Het betreft een brief aan de Commissie EZK (Economische Zaken en
Klimaat) van de Tweede Kamer en het Manifest ‘Het Groene Normaal’. In de toelichting refereert de Raad aan de encycliek Laudato si’,
waarin paus Franciscus de aarde ‘ons gemeenschappelijk huis’ noemt en pleit voor een integrale ecologie, waarin wetenschap, technologie, economie, politiek, cultuur en natuur goed op elkaar afgestemd zijn.
secretariaat RvKA:
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam.
tel. 020-5353700
e-mail bestuur: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Terug

27 april 2023

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort. Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander. Het thema van de Oecumenelezing 2023 op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’.

Lees verder
30 maart 2023

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert in samenwerking met de commissie Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam een ontmoetingsdag op vrijdag 12 mei 2023 over het leven en werk van zeevarenden en het werk van de geestelijke verzorging voor zeevarenden.

Lees verder
27 september 2022

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 4 november 2022 een oecumenische ontmoetingsdag van 11.00-15.00 uur in de Taborkerk te Purmerend. Inloop vanaf 10.30 uur.

Lees verder
12 april 2022

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 13 mei 2022 een oecumenische ontmoetingsdag van 11.00 - 15.00 uur in de Taborkerk te Purmerend. Inloop vanaf 10.30 uur.

Lees verder
04 september 2021

Friend4friend verbindt jonge Nederlanders aan jonge Nieuwkomers. Jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar kunnen nu aan friend4friend meedoen in Amstelland, Haarlemmermeer, Alkmaar en omgeving, Hoorn en omgeving, Hilversum en omgeving en de gemeente Súdwest-Fryslân. Jongeren in de rest van Nederland kunnen deelnemen aan friend4friend Nederland. Ga voor meer informatie naar www.friend4friend.nl

Lees verder
30 augustus 2021

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 29 oktober 2021 een oecumenische ontmoetingsdag van 11.00 - 15.00 uur te Heiloo. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo. Een gevarieerd programma met een inleiding van ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp over zijn proefschrift.

Lees verder
03 mei 2021

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert een online bijeenkomst op dinsdag 8 juni 2021. Aanvang 19.30 uur. Digitale inloop vanaf 19.15. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar de Zoommeeting.

Lees verder
18 februari 2021

Het is winter, de natuur is stil en ingekeerd. De sneeuw versterkt de stilte in de stad. Een tijd van rust, van langzaam groeiende kiemkracht. De vastentijd is aanstaande - voor velen een periode van soberheid en inkeer – wég uit de waan van de dag.

Lees verder
09 september 2020

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items