OSMA

OSMA, de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland is verbonden met het landelijk netwerk van de Raad van Kerken Nederland. Is opgericht in 2003 door de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland. OSMA zet hiermee het werk voort van de Gereformeerde Stichting voor Kerk en Samenleving in Noord-Holland (GKS), de Nederlands Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland (NHS) en de Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk onder Katholieken in Noord-Holland.

De Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland is op 1 januari 2017 gestopt met haar werkzaamheden en haar rol is overgenomen door het Oecumenisch Platform Noord-Holland (OPNH). Sindsdien werkt OSMA nauw met het Oecumenisch Platform Noord-Holland.

Visie

Het maatschappelijk activeringswerk zet zich in voor een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving, met mensen die zich vanuit hun geloofs- of levensovertuiging daartoe geroepen voelen. Dat kunnen vrijwilligers zijn, maar ook beroepskrachten van de verschillende kerken en daarbuiten. Belangrijke gedeelde waarden hierbij zijn de menselijke waardigheid en heelheid van mens en wereld. Het maatschappelijk activeringswerk helpt vrijwilligers en beroepskrachten vanuit de christelijke levensovertuiging deze waarden te vertalen in concrete activiteiten in het belang van mensen die extra aandacht behoeven, en dus van de samenleving

Missie

Het bevorderen van het maatschappelijke activeringswerk in een oecumenische aanpak en het uitvoeren ervan in samenwerking met de diaconale instellingen van of organen van de kerken.

Werkwijze

De stichting geeft het maatschappelijke activeringswerk vorm door:

 • het signaleren en ter discussie stellen van behoeften en problemen in de samenleving;
 • het opkomen voor de belangen van bijzonder groepen en categorieën die in een kwetsbare situatie verkeren en die zelf daartoe niet in staat zijn;
 • het geven van voorlichting en informatie over maatschappelijke ontwikkelingen;
 • het stimuleren van leden van de lidkerken om een bijdrage te leveren aan samenlevingsopbouw en welzijnswerk;
 • deskundigheidsbevordering, vorming, training en toerusten van vrijwillig kader;
 • begeleiding bij de introductie en het in praktijk brengen van (nieuwe) methoden, werkvormen en werkinhouden; het ondersteunen bij veranderingsprocessen en daarmee samenhangende organisatie vragen; coördinatie van het overleg over specifieke problemen;
 • ontwikkeling en vernieuwing van middelen, methoden en werkvormen en het toetsen op algemene bruikbaarheid;
 • het systematisch verwerven en bewerken van resultaten van onderzoek, studie en ontwikkelingswerk en het geven van informatie daarover.

 

 


Bestuursleden van OSMA (stand 31 december 2021)

 • Rudolf Kooiman, voorzitter
 • Piet Kuijper, secretaris en penningmeester
 • Verena Schulze, algemeen bestuurslid

 Adviseur OSMA: Kor Berghuis.

Bestuursleden zetten zich belangeloos in. De financiële middelen komen ten goede aan het ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie en zij die zich vrijwillig of beroepsmatig zich daarvoor inzetten.

Uw hulp is welkom

Voor de uitvoering van projecten en activiteiten zijn wij afhankelijk van fondsen en donaties. Wilt u ons helpen dit werk mogelijk te maken? Neem contact op met het bestuur, de heer P. Kuijper via info@oecumenischplatformnh.nl

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kor Berghuis, adviseur OSMA.

E: info@oecumenischplatformnh.nl
T: 0655884486
W: https://www.oecumenischplatformnh.nl/over-ons/organisatie/OSMA

Bedrijfsgegevens

KvK nummer:34194893
RSIN: 812641796

Jaarverslag

Jaarverslag 2017-2020

Jaarverslag 2021

Jaarrekening

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2020

Jaarrekening 2021

 

Beleidsplan

Beleidsplan OSMA-OPNH 2020-2024