02 november 2020

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam oktober 2020

Deze Nieuwsbrief verschijnt in een maand waarin de voortgaande coronacrisis grote invloed heeft op het leven van mensen in onze stad (maar ook land en wereld).
Dan  gaat het om aspecten van lichamelijke gezondheid, maar ook om de  sociaaleconomische impact en de invloed op geestelijke weerbaarheid.
Ieder van u zal daar in uw persoonlijke en relationele situatie mee te maken hebben, hoe verschillend ook.
De impact op onze kerken was al en is nu versterkt groot. Hoewel op veel plaatsen de liturgie – de ontmoeting met God - 
gaande wordt gehouden en het vaak mogelijk is die via livestream te volgen/ daaraan deel te nemen,
betekent het heel wat om dat andere aspect van de eredienst, de ontmoeting met elkaar, nu niet ten volle te kunnen realiseren.
De onzekerheid hoe lang beperkende maatregelen nodig zullen zijn en welke invloed dat op de Kerstactiviteiten zal hebben maakt het niet gemakkelijker.
Tegelijk is de veerkracht van onze kerken ook heel duidelijk.
Op allerlei wijze wordt geprobeerd het aspect van de kerk als gemeenschap en als bron van diaconale inzet ook nu gestalte te geven.
En dat gebeurt met de nodige creativiteit. Dat kwam o.a. goed tot uiting in ons Webinar van 12 oktober.
Voor wie daar al vragen bij had: de betekenis van de kerkelijke gemeenschappen blijkt in deze tijd eens te meer en wordt ook van buiten die gemeenschappen erkend.
Zo o.a. door burgemeester Halsema, die onlangs de kerken opriep juist in deze tijd zoveel mogelijk open te zijn en bij te dragen aan geestelijke en sociale weerbaarheid van de bewoners van Amsterdam.

Ook op het functioneren van de Raad van Kerken Amsterdam heeft de coronacrisis invloed.
Een aantal activiteiten moesten worden afgelast en uitgesteld.
Maar ook wij zijn creatief in het zoeken van vormen waarin activiteiten wel kunnen voortzetten, dikwijls op een aangepaste wijze.
Deze Nieuwsbrief geeft een overzicht van diverse activiteiten en ontwikkelingen waar wij betrokken zijn en waar u aan kunt deelnemen.

Actueel zijn de verklaringen die het Veiligheidspact tegen Discriminatie vorige week en vandaag heeft uitgegeven naar aanleiding van aanslagen in Frankrijk.
Ook daarover informeren wij u.

1. Herdenking omgekomen Vluchtelingen aan de Europese grenzen,
zondag 1 november.
Onze Taakgroep Vluchtelingen is een van de organisatoren van de – helaas – tot traditie geworden “Allerzielenherdenking” voor vluchtelingen die het afgelopen jaar aan de Europese grenzen om het leven zijn gekomen en ook deze dagen om het leven komen.
Deze herdenking wordt gehouden in de Mozes- en Aäronkerk aan het Waterlooplein op zondag 1 november, aanvang 15.00 uur.
Na de samenkomst daar worden bloemen in de Amstel gestrooid. 
In de huidige omstandigheden kunnen maar 30 mensen de herdenking in de kerk zelf bijwonen.
Maar de herdenking is ook via livestream te volgen via de facebookpagina’s van de Protestantse Diaconie Amsterdam en Sant’Egidio Nederland.
Dit kan óók als u geen facebookaccount hebt, bezoek dan:  https://www.facebook.com/ diaconie of https://www.facebook.com/ santegidio.nl
Wij roepen u op van deze mogelijkheid gebruik van te maken en zo uw meeleven te tonen.
Zie verder: https://rvkamsterdam.nl/2020/ 10/17/herdenking-omgekomen- vluchtelingen-aan-de-europese- grenzen/

 

2. Terugblik op ons Webinar  ”Amsterdam in coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”

Op maandagavond 12 oktober organiseerde onze Raad een Webinar over Amsterdam in coronatijd.
Verschillende sprekers, zowel kerkleiders als medewerkers vanuit diaconieën en pioniersplekken uit onze kerken,
vertelden vanuit de spiritualiteit van hun kerkgemeenschap welk effect corona op hun gemeenschap heeft gehad en nog steeds heeft.
Wat betekent dat voor de kerken? Welke bijdrage leveren zij aan de Amsterdamse samenleving?
Wij kijken terug op een boeiend, inspirerend en bemoedigend Webinar, een voor ons geheel nieuwe activiteit. We waren blij met de grote belangstelling.

Een korte terugblik op ons Webinar kunt u op onze website vinden:

https://rvkamsterdam.nl/2020/ 10/17/korte-terugblik-op- webinar-over-amsterdam-in- coronatijd-een-bijdrage- vanuit-de-kerken/

Wij werken nog aan een uitgebreider inhoudelijk verslag. Ook dat zal op onze website geplaatst worden.

 

3. Ons Kerkenpad

Een aantal keren per jaar neemt een groep mensen uit onze Raad deel aan een viering of dienst bij een van de geloofsgemeenschappen van onze Raad.
Zondag 27 september waren  we op ons “Kerkenpad” in de Nicolaasbasiliek.
We maakten de Hoogmis mee, waarin voorgingen pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet.
Met de laatste, ook vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in onze Raad, hadden we een nagesprek over de viering en andere aspecten van de Nicolaasparochie.
Op ons programma stond dat we op 8 november een viering zouden bijwonen bij een andere lidkerk, de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk.
Gezien de huidige maatregelen om de verspreiding van corona in te perken hebben we moeten besluiten dit bezoek uit te stellen.

4. Er ging meer niet door ….
In onze vorige Nieuwsbrief werden een aantal bijeenkomsten aangekondigd, die
door de coronamaatregelen niet door konden gaan, maar zijn uitgesteld tot een later moment.
Het betreft een avond in de Muiderkerk over “Vluchtelingen en de Kerken in Oost”

en de Oecumenische Ontmoetingsdag in Heiloo, georganiseerd door het Oecumenisch Platform Noord-Holland.

5. Zorgen om geweldsagressie in Nagorno-Karabach
Vanuit de Armeens-Apostolische Kerk, een van de lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam,
ontvingen wij het verzoek de nieuwe geweldsagressie rond Nagorno-Karabach, een Armeense enclave in Azarbeidjan,
onder de aandacht te brengen, die af te wijzen en steun uit te spreken aan het Armeense Gemeenschap.
Deze voelt zich zeer verbonden met de Armeense bevolking in Nagorno-Karabach en geeft hen materiele steun.
Zie voor het bericht en de reactie van het Dagelijks Bestuur:
https://rvkamsterdam.nl/2020/ 10/17/nagorno-karabach/


6. Digitaal Korenfestival
In de vorige Nieuwsbrief informeerden wij u al over ons plan een digitaal korenfestival tot stand te brengen.
We werken toe naar een YouTube-product.
Daarin verwerken we video-opnamen van koren die zij ons ter beschikking hebben gestuurd stellen.
Daarnaast maken we  in de komende maanden een video-opname van een aantal andere koren.
Hoewel de nieuwe coronamaatregelen  het niet gemakkelijker maken (koren worden immers daar ook door getroffen), 
vertrouwen wij erop dat er uiteindelijk een product tot stand komt, dat een mooie indruk geeft van de verscheidenheid van liturgische tradities van kerken uit onze Raad.
Er is nog ruimte voor koren om mee te werken! Grijp die kans!
Wie zelf betrokken is bij een koor uit een van onze kerken of wie ons op een koor wil attenderen, vragen we ons dat te melden via raadvankerkenamsterdam@gmail. com


7. Bijeenkomst in het Luthermuseum over kerken en slavernijverleden.
maandag 23 november, via livestream te volgen
In de afgelopen drie jaar is er vanuit twee van onze lidkerken, de Evangelisch Lutherse Gemeente van  Amsterdam en de Evangelische Broedergemeente Amsterdam
(in samenwerking met het NiNSee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en -erfenis) 
een proces op gang gebracht van bewuste waarneming en verwerking van de eigen betrokkenheid bij de Trans-Atlantische slavernij in het verleden,
en de weinig bewuste "erfenis" en doorwerking daarvan in de huidige structuren van de maatschappij en de eigen gemeenschap.
Al eerder verwezen we naar het boek dat in het voorjaar uitkwam, dat van dit proces verslag doet:
“Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ´wit´en ´zwart´, een bijdrage vanuit de kerken”. Nogmaals van harte aanbevolen! Zie voor meer informatie:
https://www.diaconie.com/ nieuws/2020/heilzame- verwerking-slavernijverleden- voor-wit-en-zwart.html

Als een verdere stap in dit proces wordt in de maand november in het Luthermuseum een tentoonstelling georganiseerd over kerken en slavernij.
Zie voor meer informatie daarover: https://www.diaconie.com/ themas/slavernij/ tentoonstelling.html

Vanuit de Raad van Kerken Amsterdam is aan de werkgroep die aan dit proces leiding geeft gevraagd ons in deze maand in het Luthermuseum te ontvangen
en met ons een avond te organiseren over kerken en slavernij. De werkgroep doet dat graag. De avond zal zijn op maandag 23 november.
De coronacrisis vraagt inmiddels ook wat dit betreft om een aanpassing.
Het is niet verantwoord met onze Algemene Vergadering als geheel daar nu samen te komen.
Nu zal slechts een klein aantal mensen in het Luthermuseum zelf zijn,
maar kan de informatie die gegeven wordt en het gesprek dat wij willen voeren via een livestream-verbinding worden gevolgd.
Ook zal het mogelijk zijn via chat te reageren. Zo kunnen we meer mensen bereiken. Een voordeel bij een nadeel.
Er zal ook een presentatie van de tentoonstelling worden gegeven.
In de volgende Nieuwsbrief meer informatie. Noteer de datum in uw agenda!

 

8. Nicolaasviering in tijden van advent in de Oude Lutherse Kerk
zondag 6 december, via livestream te volgen
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangekondigd: ook dit jaar organiseert onze Raad een Nicolaasviering.
Dit keer samen met de kerken van de “Heilige Vier Hoek” in de Oude Lutherse Kerk.
De viering is op de feestdag van Sint Nicolaas, heilige van verschillende kerken, schutspatroon Amsterdam en kindervriend, zondag 6 december,
tevens de tweede zondag van Advent. Aanvang 17.00 uur.
De mogelijkheid de Nicolaasviering bij te wonen zal helaas beperkt zijn.
De vesper zal echter via livestream te volgen zijn.
Zie voor meer informatie het persbericht in de bijlage.


9. College van B&W maakt eeuwigdurende grafrust mogelijk 
Vanuit de gemeente Amsterdam is de Raad van Kerken Amsterdam betrokken een onderzoek ter voorbereiding van een antwoord van het College van B&W op de wens
(in het bijzonder vanuit de islamitische gemeenschap) in Amsterdam begraven met eeuwigdurende grafrust mogelijk te maken.
Wij hebben onze lidkerken en andere koepels van kerken daarover ingelicht.
Inmiddels heeft het College van B&W besloten vanaf volgend jaar eeuwigdurende grafrust op gemeentelijke begraafplaatsen mogelijk te gaan maken,
voor ieder die vanuit zijn of haar levensovertuiging of religie die wens heeft.
Vanuit de Raad van Kerken blijven we betrokken bij de nadere uitwerking van dit besluit.
In de Amsterdam-bijlage van NRC Handelsblad werd 24 oktober een artikel aan dit besluit gewijd. Zie bijlage.

 

10. Twee verklaringen van het Veiligheidspact tegen Discriminatie naar aanleiding van aanslagen in Frankrijk
De kerngroep van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, waarin de Raad van Kerken Amsterdam vertegenwoordigd is,
heeft vorige week en vandaag een verklaring uitgegeven, de eerst naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Samuel Paty,
de tweede naar aanleiding van de terreuraanslag vandaag in en nabij een kerk in Nice.
Zie voor de eerste verklaring
https://rvkamsterdam.nl/2020/ 10/29/verklaring- veiligheidspact-tegen- discriminatie-n-a-v-moord-op- samuel-paty/
Aan deze verklaring hebben we verklaring van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims toegevoegd. Zie: https://rvkamsterdam.nl/2020/ 10/29/verklaring-ocjm/

De verklaring die vandaag is uitgegeven, staat binnenkort ook op onze website. Voor nu verwijzen we naar de bijlage.  
Aan deze verklaring hebben we de verklaring van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) toegevoegd.

 

Terug

23 november 2020

Wat: Samenwerken tussen moskeeën, kerken en synagogen in Noord-Holland
Thema: Wederzijdse beelden als drempel voor samenwerken
Wanneer: 10 december 2020, van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Zoom meeting (link volgt na aanmelding)
Voor wie? Mensen in of nabij Noord-Holland die betrokken (willen) zijn bij de samenwerking
moskeeën, kerken of synagogen

Lees verder
10 november 2020

1. Een bijeenkomst via Zoom ter voorbereiding op de Week van Gebed voor de Eenheid
 
Vrijwel zeker zullen de corona-maatregelen ook tijdens de Week van gebed voor eenheid van 17 tm 24 januari 2021 nog beperkingen met zich meebrengen. Wat heeft dit voor invloed op de organisatie van de jaarlijkse gebedsweek? Hoe kun je hier als werkgroep mee omgaan?
 
Tijdens een online bijeenkomst op donderdag 19 november brengen we werkgroepen online bij elkaar om ideeën te delen. Tijdens een plenaire sessie vertelt Edwin Hamelink van 24-7 Prayer over de oplossing die de 24-7 gebedsweek biedt en de mogelijkheden voor online gebed. Christien Crouwel en Geert van Dartel delen vanuit de Raad van Kerken tips voor de oecumenische viering. Wil u hierbij zijn? Meldt u zich dan aan en ontvang automatisch de Zoom-link.
 
2. Een bijeenkomst via Zoom voor alle provinciale, regionale en lokale Raden van Kerken en andere oecumenische verbanden. Tijdens deze online-bijeenkomst, die de jaarlijkse, fysieke bijeenkomst van de provinciale en regionale raden zal vervangen, willen we graag horen wat er leeft en speelt in de plaatselijke en regionale oecumene en hierover met elkaar van gedachten wisselen. Daarbij nodigen we voor het eerst ook nadrukkelijk lokale raden van kerken uit. Juist omdat we per Zoom bijeenkomen kan ieder aansluiten voor wie de reis naar Amersfoort anders te ver zou zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 december van 19.30 - tot 21.45 uur. 
 
Zoom-link: https://us02web. zoom.us/j/82183876014?pwd= c1hkM2VwLyt2eWszajFhSS9ZQXdTZz 09
(Meeting ID: 821 8387 6014 / Passcode: 566776; indien het systeem dat vraagt)
 
Wij verzoeken u zich voor deze bijeenkomst aan te melden vóór 1 december bij ons bureau, rvk@raadvankerken.nl
 
Voor een uitgebreide uitnodiging met punten van bespreking zie de bijlage. Daarnaast willen we als landelijke Raad graag behulpzaam zijn bij het onderling delen van ‘best practices’. Daarom ontvangen we graag voorbeelden van geslaagde oecumenische initiatieven en activiteiten die u in uw stad, dorp of regio hebt ontplooid of georganiseerd. Wij zullen deze bundelen en onder de deelnemers aan de bijeenkomst verspreiden. Uw beschrijving moet ongeveer passen op een half A4, aan de hand van het voorgegeven format (zie word-document).
 
Ik hoop velen van u te begroeten bij één of beide bijeenkomsten!
 
Met vriendelijke groet,

Christien Crouwel

Algemeen Secretaris
Raad van Kerken in Nederland

02 november 2020

Deze Nieuwsbrief verschijnt in een maand waarin de voortgaande coronacrisis grote invloed heeft op het leven van mensen in onze stad (maar ook land en wereld).
Dan  gaat het om aspecten van lichamelijke gezondheid, maar ook om de  sociaaleconomische impact en de invloed op geestelijke weerbaarheid.
Ieder van u zal daar in uw persoonlijke en relationele situatie mee te maken hebben, hoe verschillend ook.
De impact op onze kerken was al en is nu versterkt groot. Hoewel op veel plaatsen de liturgie – de ontmoeting met God - 
gaande wordt gehouden en het vaak mogelijk is die via livestream te volgen/ daaraan deel te nemen,
betekent het heel wat om dat andere aspect van de eredienst, de ontmoeting met elkaar, nu niet ten volle te kunnen realiseren.
De onzekerheid hoe lang beperkende maatregelen nodig zullen zijn en welke invloed dat op de Kerstactiviteiten zal hebben maakt het niet gemakkelijker.
Tegelijk is de veerkracht van onze kerken ook heel duidelijk.
Op allerlei wijze wordt geprobeerd het aspect van de kerk als gemeenschap en als bron van diaconale inzet ook nu gestalte te geven.
En dat gebeurt met de nodige creativiteit. Dat kwam o.a. goed tot uiting in ons Webinar van 12 oktober.
Voor wie daar al vragen bij had: de betekenis van de kerkelijke gemeenschappen blijkt in deze tijd eens te meer en wordt ook van buiten die gemeenschappen erkend.
Zo o.a. door burgemeester Halsema, die onlangs de kerken opriep juist in deze tijd zoveel mogelijk open te zijn en bij te dragen aan geestelijke en sociale weerbaarheid van de bewoners van Amsterdam.

Ook op het functioneren van de Raad van Kerken Amsterdam heeft de coronacrisis invloed.
Een aantal activiteiten moesten worden afgelast en uitgesteld.
Maar ook wij zijn creatief in het zoeken van vormen waarin activiteiten wel kunnen voortzetten, dikwijls op een aangepaste wijze.
Deze Nieuwsbrief geeft een overzicht van diverse activiteiten en ontwikkelingen waar wij betrokken zijn en waar u aan kunt deelnemen.

Actueel zijn de verklaringen die het Veiligheidspact tegen Discriminatie vorige week en vandaag heeft uitgegeven naar aanleiding van aanslagen in Frankrijk.
Ook daarover informeren wij u.

Lees verder
09 september 2020

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items