14 juli 2020

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam juli 2020


Beste lezer,
In deze zomertijd blikken wij vooruit op een aantal activiteiten die wij in het najaar willen organiseren. Daarnaast kondigen wij een aantal activiteiten aan waar onze Raad bij betrokken is,  die deze zomer en later in het jaar worden georganiseerd. Onze Raad is dringend op zoek naar een of twee personen die het secretariaat van de Raad op zich willen nemen. In deze Nieuwsbrief daar meer informatie en een oproep voor. Tenslotte verwijzen we naar een radio-uitzending waarin onlangs aandacht werd besteed aan de Walk of Peace die wij in 2018 bij gelegenheid van de herdenking van 70 jaar Wereldraad van Kerken organiseerden.

Deze Nieuwsbrief verschijnt op een moment dat er meer mogelijkheden zijn om, met de nodige voorwaarden en beperkingen, als kerken weer samen te komen voor de eredienst en andere activiteiten. Nog steeds is de impact van de coronacrisis groot. Wij wensen allen die verantwoordelijkheid dragen in onze kerken veel sterkte en wijsheid in het zoeken naar wat mogelijk en gewenst is.

Maar we wensen u allen juist na deze bijzondere maanden ook een goede zomertijd (en indien van toepassing) vakantie toe. Dat deze mag bijdragen aan recreatie en inspiratie.

Namens met Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter

 


1. (Nieuwe) activiteiten van de Raad van Kerken Amsterdam

In eerdere Nieuwsbrieven hielden wij u op de hoogte van de impact die de coronacrisis ook op onze activiteiten had en heeft.
Inmiddels hebben wij twee maal een online-Algemene Vergadering gehouden. Het was goed zo als vertegenwoordigers en Dagelijks Bestuur met elkaar in contact te zijn. In de laatste online-AV spraken we met elkaar over activiteiten die we in de tweede helft van het jaar willen organiseren. Het Dagelijks Bestuur heeft de verschillende voorstellen nu omgezet in een voorlopige opzet voor activiteiten in de tweede helft van het jaar. Voor een deel waren deze al gepland, voor een deel zijn ze nieuw, onder invloed van de coronacrisis en ook de huidige aandacht voor racisme.
Een overzicht van onze plannen:


a. Op de AV van 17 september, waarbij we hopen elkaar weer live te kunnen ontmoeten, zullen we met elkaar te spreken over de impact van de coronatijd op onze kerken.
Vragen voor het gesprek zullen gericht zijn op wat als moeilijk/ problematisch is ervaren, maar ook op wat het aan creativiteit, andere vormen van kerkzijn heeft opgeleverd.

b. In plaats van het Korenfestival dat wij op 26 september wilden houden, maar onder de huidige omstandigheden niet door kan gaan, hebben wij het plan een digitaal korenfestival te organiseren. We hebben koren waarmee wij eerder contact hadden, uitgenodigd daaraan bij te dragen, door ons een bestaande opname van hun koor toe te zenden, of in de komende tijd zo´n opname te maken. Wij zullen daar dan een geheel van maken en op een nader te plannen moment via internet uitzenden.
Verschillende koren hebben hun medewerking toegezegd. Als er een koor uit een van onze lidkerken is dat bij dit plan betrokken wil worden, meld het ons dan vóór 15 augustus, raadvankerkenamsterdam@gmail.com

c. we gaan een Webinar organiseren over de impact van de coronatijd op de stad Amsterdam, zoals gezien en ervaren door de kerken. Een aantal mensen uit de breedte van onze Raad vragen we daarover hun gedachten met ons te delen, in een mini-symposium dat online te volgen zal zijn. We willen dit op nader af te spreken dag in oktober plannen. Een werkgroep is dit aan het uitwerken.

d. Kerkenpad Om elkaar als lidkerken beter te leren kennen, bezoeken we sinds een aantal jaren met een delegatie vanuit onze Raad een kerkdienst, viering of andere vorm van samenkomst bij een van onze lidkerken. Daarna is er een ontmoeting met leden van de kerk. Ons geplande bezoek aan de RK-Nicolaasparochie kon in juni niet doorgaan. We hopen komend najaar alsnog een viering in de Nicolaasbasiliek bij te wonen en daarnaast een eucharistieviering van de Ethiopisch Orthodoxe Tewahedo Kerk. Er is nog overleg met beide parochies over de data,


e. Twee van onze lidkerken, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Evangelische Broedergemeente hebben, samen met het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), de  afgelopen jaren veel energie gestoken in een project “Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ´wit´ en ´zwart´, gezien vanuit de kerken”. In de laatste Nieuwsbrieven gaven wij informatie over een publicatie die het voorlopig resultaat van hun activiteiten is. Een van hun nieuwe activiteiten zal zijn een tentoonstelling zijn over de kerken en het slavernijverleden, die in november in het Luthermuseum te zien zal zijn. In overleg met de werkgroep rond het project zijn we van plan in november een bijeenkomst te organiseren in het Luthermuseum voor leden van de AV en andere belangstellenden. Naast de mogelijkheid de tentoonstelling te bezoeken, zullen we vanuit de ELGA en EBG informatie krijgen over hun project en met elkaar in gesprek gaan over de bijdrage die we vanuit de kerken kunnen besteden aan de huidige discussie over de verwerking van het slavernijverleden.
We zien dit als een invalshoek om ook breder te zoeken naar een bijdrage vanuit de kerken in de actuele aandacht over racisme en de Black Lives Matter. Nadere informatie volgt.

De landelijke Raad van Kerken haalde in het kader van de huidige aandacht voor racisme en slavernijverleden de verklaring naar voren die de Raad in 2013 publiceerde over de “verantwoording van het slavernijverleden”:
https://www.raadvankerken.nl/files/2020/07/verantwoording-slavernijverleden.pdf

f . Nicolaasviering zondagmiddag 6 december
Het is langzamerhand een traditie, de Nicolaasviering die onze Raad organiseert rond de gedenkdag van Sint Nicolaas, stadspatroon Amsterdam, aan het begin van de adventstijd. Dit jaar zal de Nicolaasvesper met een omringend programma gehouden worden in de Oude Lutherse Kerk. Deze kerk bereidt de liturgie voor samen met de andere kerken  van de “Heilige 4-hoek” (de Doopsgezinde Kerk, de RK-Krijtberg en de English Reformed Church.

2. Activiteiten waar de RvKA bij betrokken is

Bij een aantal activiteiten in de komende tijd is onze Raad op een of andere wijze betrokken:

a. 17 juli: Bijeenkomst in het kader van de International Drug Users Remembrance Day
Op deze dag worden over de hele wereld mensen herdacht die overleden zijn ten gevolge van drank- of drugsgebruik. Het Drugspastoraat Amsterdam, waarmee de RvKA verbonden is, organiseert samen met de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG die dag een openbare herdenkingsdienst met livemuziek, aansteken van kaarsen en toespraken. Het thema is dit jaar: “Waar niet over gesproken wordt”. Een van de sprekers is ds. Hans Visser, jarenlang actief in de Pauluskerk in Rotterdam. De bijeenkomst vindt plaats in de Mozes- en Aäronkerk, Waterlooplein 205. Aanvang 14.30 uur.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Aanmelding is verplicht. Het kan via leonie@mdhg.nl
Het DB van de Raad zal bij de bijeenkomst vertegenwoordigd zijn.

b. 7 augustus : Vredesgebed Sant´Egidio in het kader van herdenking atoombommen op Japan
Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat Amerikaanse atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bijna volledig vernietigden. Ze veroorzaakten groot menselijke leed en meer dan 210.000 mensen kwamen om. Tot de dag van vandaag hebben overlevenden en hun nabestaanden te maken met de langetermijngevolgen van beide atoombommen. Het is belangrijk om stil te staan bij de verschrikkingen die kernwapens hebben aangericht.
Op initiatief van de landelijke Raad van Kerken en met steun van onze Raad

herdenkt de Gemeenschap van Sant´Egidio deze gebeurtenissen en de verschrikkingen van de oorlog op vrijdag 7 augustus om 20.00 uur  in een gebed voor de vrede in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 205  in Amsterdam. Het gebed wordt tevens uitgezonden via deze website en via Facebook:

https://www.santegidio.nl/?event=gebed-voor-de-vrede-75-jaar-na-hiroshima.

Met de landelijke Raad van Kerken roepen wij de kerken op in de diensten en vieringen rond 9 augustus hier ook aandacht aan te besteden. Op de website van de landelijke  Raad kunt u verschillende gebedssuggesties vinden.
Zie voor nadere informatie:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/06/herdenking-hiroshima-en-nagasaki/

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is. Daarom stelde de Raad een verklaring tegen deze nieuwe wedloop op. Hieronder vindt u de tekst van de verklaring en de reactie van minister Blok op deze verklaring: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/05/raad-spreekt-zich-uit-tegen-nieuwe-kernwapenwedloop/

c. 1 november: Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
Ook dit jaar zal deze helaas traditionele Allerzielenherdenking plaatsvinden, zoals in de laatste jaren gewoonte in en vanuit de Mozes- en Aäronkerk en wel op zondag 1 november, 15.00 uur.  
De (Taakgroep Vluchtelingen van de) Raad van Kerken Amsterdam is bij de voorbereiding betrokken. Nadere informatie volgt.3. Wij zoeken 1 of 2 personen doe het secretariaat van de Raad van Kerken Amsterdam willen vormgeven

Onze Raad kent een Dagelijks Bestuur van 5 à 6 leden. Aan het einde van dit jaar zullen een aantal DB-leden reglementair terugtreden. Voor een deel van de functies, o.a. voor een nieuwe voorzitter, zal het DB aan de AV van september een voordracht doen.
Wij zijn nog op zoek naar de invulling van de al langer openstaande functie van secretaris, zo mogelijk in combinatie met het penningmeesterschap.
Naast de gebruikelijke functies van een secretaris, hoort bij deze functie vooral de verantwoordelijkheid voor de communicatie van de Raad (via website, facebook, nieuwsbrieven). Wij denken dat het ook goed mogelijk is deze laatste taak door een aparte persoon te laten
Bij deze doen wij een oproep om u te melden voor deze functie of ons te wijzen op mogelijke kandidaten.
Voor het verder functioneren van de Raad is vervulling van deze vacature van groot belang.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u een wervingstekst.

4. En dan nog dit: pelgrimeren in Amsterdam

Het KRO/NCRV programma “Zin in het weekend” besteedt deze zomer aandacht aan “pelgrimeren in eigen land”. Afgelopen weekend werd in dat kader aandacht besteed aan de Walk of Peace die wij met andere organisaties op 27 augustus 2018 organiseerden, als bijdrage aan de herdenking en viering dat het die dag 70 jaar geleden was dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. De wandeling, die ging door de oostelijke binnenstad, sloot aan bij het thema van de Wereldraad: “pelgrimage van gerechtigheid en vrede”. In twee uitzendingen is een verslag te horen van fragmenten van het gesprek dat Hennie Burggraaff had met Henk Meulink, voorzitter van de RvKA, die de tocht indertijd uitzette. Haar vraag was: pelgrimeren in de stad, is dat mogelijk?
De uitzendingen zijn terug te horen via:https://www.nporadio5.nl/zininweekend/gemist/uitzendingen/912028/2020-07-11
en: https://www.nporadio5.nl/zininweekend/gemist/uitzendingen/912160/2020-07-12
steeds na ongeveer 10 minuten vanaf het begin.

Het routeboekje van de Walk of Peace is te downloaden via:
https://rvkamsterdam.nl/manifestaties/walk-of-peace-amsterdam-23-augustus-2018/
Er zijn ook nog enkele exemplaren van de gedrukte versie van het boekje beschikbaar.

secretariaat RvKA:
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam.
tel. 020-5353700
e-mail bestuur: raadvankerkenamsterdam@gmail.com
website: www.rvkamsterdam.nl

Terug

09 september 2020

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Lees verder
14 juli 2020

WIJ ZOEKEN 1 of 2 PERSONEN DIE HET SECRETARIAAT
VAN DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM WILLEN VORMGEVEN

Lees verder
14 juli 2020


Beste lezer,
In deze zomertijd blikken wij vooruit op een aantal activiteiten die wij in het najaar willen organiseren. Daarnaast kondigen wij een aantal activiteiten aan waar onze Raad bij betrokken is,  die deze zomer en later in het jaar worden georganiseerd. Onze Raad is dringend op zoek naar een of twee personen die het secretariaat van de Raad op zich willen nemen. In deze Nieuwsbrief daar meer informatie en een oproep voor. Tenslotte verwijzen we naar een radio-uitzending waarin onlangs aandacht werd besteed aan de Walk of Peace die wij in 2018 bij gelegenheid van de herdenking van 70 jaar Wereldraad van Kerken organiseerden.

Lees verder
30 juni 2020

In deze Nieuwsbrief besteden we alleen aandacht aan activiteiten die in het teken staan van de herdenking en viering van KETI KOTI (letterlijk: het verbreken van de ketenen) op en rond 1 juli. Op die dag wordt herdacht en gevierd  dat Nederland 157 jaar geleden in 1863 formeel de slavernij afschafte in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Toch moesten mensen nog verplicht tot tien jaar later op de plantages blijven werken. Ook 1873 is daarom een belangrijke datum in het slavernijverleden.

We noemen enkele kerkelijke activiteiten en enkele andere  activiteiten in het teken van Keti Koti. In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verspreiden zijn ze niet of maar beperkt toegankelijk, maar wel via live-stream verbindingen te volgen.

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
29 augustus 2019

Oecumenische ontmoetingsdag: Kijken over muren heen.
Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland
Vrijdag 11 oktober 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Westzaan.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items