14 juli 2020

vacature secretariaat RvK Amsterdam

WIJ ZOEKEN 1 of 2 PERSONEN DIE HET SECRETARIAAT
VAN DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM WILLEN VORMGEVEN

De Raad van Kerken Amsterdam is een oecumenisch samenwerkingsverband van 22 kerken (met gezamenlijk ongeveer 70 vestigingen) in Amsterdam.
De Raad zet zich in voor verbinding tussen (leden van de) kerken en streeft ernaar om
vanuit de kerken bij te dragen aan een goed samenleven in Amsterdam. Daartoe organiseert de Raad verschillende terugkerende en eenmalige activiteiten. De Raad kent een Taakgroep Vluchtelingen en is verbonden met de Stichting Drugspastoraat Amsterdam. Met de landelijke Raad van Kerken is een constructief contact (in acht genomen dat de lokale Raden van Kerken zelfstandig functioneren); datzelfde kan worden gezegd van het contact met de enkele raden van kerken in verschillende Amsterdamse stadsdelen.

 

Vertegenwoordigers van de lidkerken komen tweemaandelijks bijeen in de Algemene Vergadering. Met activiteiten als een bezoek aan één van de lidkerken, een  ontmoetingsbijeenkomst, een korenfestival of onze ‘Nicolaasvesper’ slagen we erin ook andere gemeenteleden van de lidkerken te betrekken. Zie voor meer informatie onze website: www.rvkamsterdam.nl

 

De Raad kent een Dagelijks Bestuur van 5 à 6 personen, die elk verbonden zijn met één van de lidkerken, maar onafhankelijk daarvan hun bijdrage leveren aan de Amsterdamse Raad van Kerken. Per 1 januari treden enkele DB-leden af en zal een nieuwe voorzitter in functie treden. Daarnaast zoeken we twee mensen die het secretariaat (nieuwe stijl) willen vormgeven en uitvoeren. Een combinatie van beide rollen is ook mogelijk.
 

Om te beginnen gaat het om de meer klassieke werkzaamheden van secretaris:

·         als lid van het DB mede voorbereiden van koers, activiteiten en bijeenkomsten van de Raad van Kerken Amsterdam, participeren in werkgroepen die de activiteiten voorbereiden en Algemene vergaderingen en activiteiten bijwonen;

·         in onderlinge afstemming met de andere DB-leden contact onderhouden met de lidkerken, de Taakgroep Vluchtelingen, de raden van kerken in de wijken en de landelijke Raad van Kerken en de Amsterdamse Raad van Kerken vertegenwoordigen bij voorkomende gelegenheden;

·         met de voorzitter de agenda opstellen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (10 keer per jaar) en de Algemene Vergadering (6 keer per jaar);

·         zorg dragen voor verslaglegging van vergaderingen van DB en AV (voor het laatste is notulist beschikbaar);

·         bij voorkeur tevens fungeren als penningmeester van de Raad (beheer rekening; innen bijdragen van de lidkerken; opstellen financieel jaarverslag en conceptbegroting).

 

Daarnaast zijn er werkzaamheden op het gebied van communicatie en informatie:

·         contentmanager voor website, facebookpagina en andere sociale media van de Raad (er is technische ondersteuning beschikbaar);

·         eindredacteur voor (maandelijkse) Nieuwsbrieven van de Raad;

·         samenstellen van een tweejaarlijks verslag van de Raad.

Het Dagelijks Bestuur kan gebruikmaken van faciliteiten en enige ambtelijke ondersteuning van het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam aan de Nieuwe Herengracht 18. Dat is ook het postadres van de Raad.

Wat wij vragen:

·         enthousiasme, bereidheid en kwaliteit om mee het beleid en de activiteiten van de Raad vorm te geven

·         interesse voor de oecumene en de rol van kerken in de Amsterdamse samenleving

·         lid/ verbonden zijn met een van de lidkerken (gezien de samenstelling van het DB geen lid van de PKA)

·         een goede vaardigheid in het gebruik van sociale media

·         een goede taalvaardigheid

·         8 uur gemiddeld per week beschikbaar zijn; als de twee beschreven rollen worden gecombineerd zal het werk 12 – 16 uur vragen

·         Bereidheid als onbezoldigd vrijwilliger je bijdrage te leveren (onkosten kunnen worden vergoed).

Wat wij bieden:

·         een boeiende taak waarbij je de diversiteit van kerken in Amsterdam leert kennen;

·         werk waarin je met allerlei aspecten van kerkelijke activiteiten in de stad en van de Amsterdamse samenleving in aanraking komt;

·         een goed en prettig functionerend Dagelijks Bestuur.   


Inlichtingen en contact:
Mocht je meer willen weten, heb je belangstelling, of wil je ons attenderen op mensen,
neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink,
raadvankerkenamsterdam@gmail.com
020-66234965 of 06-20703310

Terug

09 september 2020

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Lees verder
14 juli 2020

WIJ ZOEKEN 1 of 2 PERSONEN DIE HET SECRETARIAAT
VAN DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM WILLEN VORMGEVEN

Lees verder
14 juli 2020


Beste lezer,
In deze zomertijd blikken wij vooruit op een aantal activiteiten die wij in het najaar willen organiseren. Daarnaast kondigen wij een aantal activiteiten aan waar onze Raad bij betrokken is,  die deze zomer en later in het jaar worden georganiseerd. Onze Raad is dringend op zoek naar een of twee personen die het secretariaat van de Raad op zich willen nemen. In deze Nieuwsbrief daar meer informatie en een oproep voor. Tenslotte verwijzen we naar een radio-uitzending waarin onlangs aandacht werd besteed aan de Walk of Peace die wij in 2018 bij gelegenheid van de herdenking van 70 jaar Wereldraad van Kerken organiseerden.

Lees verder
30 juni 2020

In deze Nieuwsbrief besteden we alleen aandacht aan activiteiten die in het teken staan van de herdenking en viering van KETI KOTI (letterlijk: het verbreken van de ketenen) op en rond 1 juli. Op die dag wordt herdacht en gevierd  dat Nederland 157 jaar geleden in 1863 formeel de slavernij afschafte in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Toch moesten mensen nog verplicht tot tien jaar later op de plantages blijven werken. Ook 1873 is daarom een belangrijke datum in het slavernijverleden.

We noemen enkele kerkelijke activiteiten en enkele andere  activiteiten in het teken van Keti Koti. In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verspreiden zijn ze niet of maar beperkt toegankelijk, maar wel via live-stream verbindingen te volgen.

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
29 augustus 2019

Oecumenische ontmoetingsdag: Kijken over muren heen.
Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland
Vrijdag 11 oktober 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Westzaan.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items